Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Hlína je grunt, aneb stačí se jen sehnout

kdy
5.3.2022
-
11.3.2022
od
09:30
do
15:00
S vizí jedinečné keramické hmoty se na celých sedm dnů ponoříme do šlikru. Bude se pálit, testovat, cedit, lisovat, míchat a hníst. Přivezete si z domova své jíly a odvezete krásnou hladkou hlínu zpracovanou vlastníma rukama. Získejte nové zkušenosti. Získejte větší kontrolu. Hmota je přece grunt! Zúčastněte se druhého kurzu pořádaného spolkem Keramikum!

Cíle (for info in English please scroll down)

Účastník dokáže provést nejdůležitější technologické zkoušky jílů a hotových hmot (sítový rozbor, určení smrštění sušením a pálením, nasákavost varem, určení žáruvzdornosti) a porozumí jejich účelu. Praktickou formou se seznámí s druhy jílů i neplastických složek. Zvládne metodiku vývoje vlastní receptury nebo její úpravy s cílem vytvořit hmotu požadovaných vlastností. Seznámí se s jednotlivými úseky výroby vlastní hmoty (rozplavování, homogenizace, navažování, odvodnění, odvzdušnění). To vše s ohledem na běžné podmínky malých dílen a ateliérů. Účastník dokáže ručně i strojně zpracovat dílenský odpad.     


Náplň

S našimi i vámi dovezenými materiály projdeme celým procesem výroby keramické hmoty. Nejdříve budeme testovat suroviny a na základě zjištěných vlastností navrhneme možnosti využití, zpracování a metodiku zkoušek hmot. Po vyhodnocení testů přejdeme k výrobě většího množství materiálu. Ukážeme si, jak jednoduché ruční techniky, tak také vyzkoušíme různé stroje, které ušetří spoustu práce. Jistě neopomeneme praktické vyzkoušení hmot na kruhu a v peci. Zajímat se budeme i o to, jak budou spolupracovat se základními glazurami. 

K dispozici budou dva šnekové lisy, šroubový lis pro tlakové čištění vlhkých jílů, jednovřetenový a dvouvřetenový rozplavovač, síta, elektrická a plynová pec. 

V teoretické části se dozvíte o druzích jílů a dalších složek hmot. Popíšeme si rozdíly mezi průmyslovou velkovýrobou a přípravou hlín v domácích podmínkách. Plánujeme exkurzi do průmyslové přípravny hmot s možností nákupu široké palety surových jílů.

Sebou

Psací potřeby, kýble, lavory, kalfasy, síta, cedníky, různé druhy nakopaných jílů, a to suché i v lomové vlhkosti, písky, lupky, sádrové desky, pracovní oděvy, obuv a ručník.

 • Kdy: 5. 3. 2022.– 11. 3. 2022. První den 9:30–18:30, další dny 8:00–17:00, poslední den 9:00–15:00. Vždy s hodinovou pauzou na oběd
 • Kde: Keramické studio Jarmily Tyrnerové - Kohoutov
 • Lektor: Petr Toms
 • Organizátor: Keramikum z.s.
 • Cena: 6 900 Kč, pro členy spolku Keramikum sleva 500 Kč
 • Storno: Je možné nejpozději 14 dnů před zahájením a jen v případě přihlášených náhradníků (kteří potvrdí účast), nebo můžete za sebe poslat někoho jiného, je ale nutné, informovat pořadatele.
 • Info k organizaci: info@keramikum.cz
 • Info k programu: tomspetr@seznam.cz

____________________________________________________

The course will be in Czech. Translation will be provided if needed.

 

Clay is the Base 

With the vision of a unique ceramic body we will immerse ourselves in clay for seven whole days. We will fire, test, filter, press, mix and knead. You will arrive with your own backyard clay and you will leave with lovely smooth clay body made with your own hands. Gain new experience. Get better control. Matter is the base! Join this second course organized by the Keramikum collective! Goals The participant will be able to do the most important technical clay tests (sieve analysis, evaluation of shrinkage by drying and firing, mould absorption, refraction determination) and understand their purpose. In practice, will learn about the different kinds of clays and aplastic components.

We will master the procedure of developing our own recipe or its adjustment with the goal of making clay bodies with specific attributes. We will get acquainted with the individual stages of making our own clay body (washing, homogenizing, weighing, dehydrating and de-airing). All that with the most common conditions of small pottery studios in mind. The participant will also be able to process their studio waste, both by hand and mechanically.

Content

We will go through the entire process of making a clay body, with both our material and your own. First we will test the raw materials and, based on their qualities, will suggest their possible further use, processing and clay body testing process. After the initial test assessment we will proceed to make a larger amount of material. We will demonstrate the simplicity of manual techniques and experiment with various machines designed to save time. And of course we will try these new bodies on the wheel and in the kiln. We will also be interested in how they work with basic glazes. There will be two pug mils, a screw press, another machines and sieves at our disposal, as well as an electric and a gas kiln. You will learn about the types of clays and other material components in the theoretical part of the course. We will describe the differences between industrial mass production and domestic clay preparation.

We are also planning to visit an industrial slip house where it is possible to purchase a wide array of raw clays.

What to bring

Writing materials, buckets, basins, sieves, strainers, various kinds of your own dug clay in both dry and wet stage, sands and shale, work clothes, shoes and a towel.

 • When: Apr. 3. – Apr. 9. 2021 First day 9:30 – 6:30, following days 8:00 – 5:00, final day 9:00 – 3. There will be a one-hour lunch break each day.
 • Where: Keramické studio Jarmily Tyrnerové - Kohoutov Tutor: Petr Toms Organiser: Keramikum z.s.
 • Price: 6,900 Kč (500 Kč discount for the Keramikum collective members)
 • Cancellation: 14 days before the beginning of the course, and only in the case of an alternative participant who confirms attendance. It is your responsibility to contact the organizer.
 • Organisation info: info@keramikum.cz
 • Program info: tomspetr@seznam.cz

 

Registrace
Hlína je grunt, aneb stačí se jen sehnout
kategorie Kurz
kde Kohoutov
kdy 5.3.2022
od 09:30
do 15:00
kontakt Organizace: info@keramikum.cz, program: tomspetr@seznam.cz
Diskuze